Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


sz_ovoda_logo.jpg

Tisztelt Szülők!

Házirendünk kibővült! Kérjük olvassák el a kibővített házirend "Védő, óvó előírások, baleset megelőzési szabályok az óvodában való tartózkodás során" menüpontját.

 

Tisztelt Szülők!

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 

HÁZIREND

 

a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában

2015. szeptember 01. – 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

 

A házirend célja

A nevelési és oktatási intézmények működését meghatározó jogszabályokban megfogalmazott gyermeki jogok és kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlatának, az intézményi működés belső rendjének, az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezések szabályozása.

Az óvoda házirendje a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, az intézmények működésével kapcsolatos rendeletek, az óvodai Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezéseinek, a Szivárvány Helyi Pedagógiai Program, céljainak megfelelően készült, a nevelőtestület és a Szülői közösség közreműködésével és egyetértésével.

A házirend hatálya

1.1. A házirend területi hatálya

A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakban az óvoda épületében és udvarán, továbbá pedagógiai program részeként nevelési intézményen kívül tartott foglalkozások, programok idejére.

1.2. A házirend személyi hatálya

A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára, szülőkre, az óvoda területén jogszerűen tartózkodókra terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőjeként gyakorolnak jogokat illetve teljesítenek kötelezettségeket!

1.3. A házirend időbeni hatálya

A házirend időbeni hatálya az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időszakra vonatkozik.

 

Óvodánk adatai:

Nevünk:Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda

OM azonosító: 034656

Székhely:1184. Budapest, Dolgozó u. 16.

Telefon: 291-35-00 Fax: 297-53-53

E-mail: szivarvany.ovi@enternet.hu

Web: www.szivarvanyovi.eoldal.hu

Maximális gyermeklétszám: 128 fő

 

5 óvodai csoport:

·       Huncutka nagycsoport

·       Katica vegyescsoport

·       Pillangó vegyes csoport

·       Nyuszi középső csoport

·       Kisvakond kiscsoport

 

Óvodavezető: Horváthné Kapocsi Anikó

Vezető helyettes: Morvai Mihály Lászlóné

Óvodatitkár: Márkus Gyöngyvér

Gyermekvédelmi felelős: Morvai Mihály Lászlóné

Szakmai munkaközösség vezető: Zsák Ferencné

Honlapszerkesztő: 

Pedagógiai asszisztens: Szabóné Visnyei Tünde

 

Az óvoda gyermekorvosának, fogorvosának, a fejlesztőpedagógusnak, logopédusnak, a pszichológusnak neve, elérhetősége – a változásokat követve –a különös közzétételi listában megtalálható.

A fogadóórák időpontja a szülővel, szakemberekkel előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra, valamint, esetenként a honlapon található.

 

A gyermekek nevelése, oktatása a „Szivárvány helyi pedagógiai programunk” alapján történik.

A fenntartói döntés alapján óvodánk ellátja a körzetünkbe tartozó: beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztését 2008. szeptember 1-től.

Alapfeladata:

- óvodai nevelés,

- a többi gyermekkel, együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

- A kerület közigazgatási határán belül beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közösen történő együttnevelése.

 

Az intézmény a Budapest, XVIII. kerületi SOFI és a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógy- és fejlesztőpedagógusaival együttműködve a körzetébe tartozó enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, illetve súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátja, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók.

 

Nevelési év rendje Óvodánk nyitva tartása, munkarendje

 

A nevelési évünk adott év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart.

A nyári zárás ideje 4 hét, melynek időpontja évente változik, (a fenntartó rendelkezése szerint) melyről évente febr.15-ig kiírás alapján értesítést adunk. A nyári zárva tartásunk alatt (visszavonásig) a Kerekerdő óvoda fogadja azokat a gyermekeinket, akiknek ellátását a szülő nem tudja megoldani ez idő alatt.

A téli időszakban (karácsony és újév között) fenntartói rendelkezésre az óvodák zárva vannak, a kerületben két ügyeletes óvoda látja el a gyermekeket, melyről minden adott év november 30-ig tájékoztatást adunk .

 

Óvodánk reggel 6.30 – tól du. 17.30-ig tart nyitva (11 óra), szombaton az óvoda zárva (kivéve a fenntartói, jogszabályi utasításokat). Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

 

Reggeli időszakban 6:30 - 7 óráig, délután 17 -17:30-ig ügyeletes csoportban működünk. Az összevont csoport helye kéthetente változik, a kiírás szerint.

 

A nevelési évenként rendelkezésünkre álló 5 nevelés nélküli munkanap tervezett idejéről a tanév elején, pontos idejéről 7 munkanappal előbb tájékoztatást adunk.

 

A gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodatitkár irodájában történik naponta 8-16-ig.

 

Az óvodába érkezés és távozás előírásai

A reggeli beérkezés folyamatos, a rendszeres tanuláson, a tevékenységeken való részvétel miatt –főként a nagycsoportos gyermekek számára- a javasolt beérkezés ideje 8 óra.

 

A gyermeket átöltöztetve, személyesen adják át az óvodapedagógusnak, csak ebben az esetben tudjuk vállalni a felelősséget.

 

A bejövetel előtt ellenőriznie kell a szülőnek, hogy balesetet okozó tárgy ne legyen a gyermeknél.

Esetenkénti később érkezésre, korábbi távozásra lehetőség van, ezt célszerű előre jelezni a csoport, a gyerekek nyugalma érdekében, a csoport életét, napirendjét megzavarni nem szabad! A gyermekeink és holmijuk biztonsága érdekében 9.00 órától zárjuk a bejárati ajtót, a később érkezőknek csöngetniük kell, vagy a gazdasági bejáratot használják. Ugyanezen okból kérjük, hogy az ajtókat, valamint az udvari kiskapukat, kaput csukják be maguk után érkezéskor, távozáskor.

Kérjük, hogy az óvodapedagógust hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól – sem a gyermekkel kapcsolatos, sem magánjellegű- beszélgetéssel, mert zavarja a nevelés-tanulás folyamatát és könnyen balesetet idézhet elő.

 

A gyermeket idegen csak abban az esetben viheti el, ha a szülő ezt előre személyesen vagy írásban bejelentette. Ha a nagyobb iskolás testvér viszi haza a gyermeket, a szülő írásbeli (időpontokat meghatározva) bejelentése, meghatalmazása szükséges.

 

A szülők válása esetén csak az érvényes bírósági határozat alapján tagadhatjuk meg a gyermek kiadását. Az óvodában a láthatás lebonyolítására nincs mód!

 

Ha nem jönnek a gyermekért, az óvoda zárása után a gyermeket az óvodapedagógus a megfelelő intézménybe, a Gyermekek Átmeneti Otthonába (1181. Budapest, Kondor sétány 19. tel: 296-00-81) viszi, amennyiben a szülő/ke/t, vagy a megjelölt hozzátartozót nem tudtuk elérni.

 

Az óvoda igénybe vétele

Óvodáztatással kapcsolatos szabályok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45.§ (1) bekezdése alapján: „Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”

- Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig nevelő intézmény.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, akkor, ha a körzetébe tartozó 3 éves és annál idősebb valamennyi gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

 

Nevelési Tanácsadó, vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján óvodában maximum nyolc éves korig maradhat a gyermek, amennyiben az óvoda nevelőtestülete a feltételeket mérlegelve, a fenntartóval egyeztetve vállalja a gyermek intézményi nevelését.

Köznevelési törvény értelmében az 3 éves gyermek számára kötelező az óvodai foglalkozáson való részvétel.

Az óvoda körzetébe tartozó, valamint az harmadik életévét betöltött körzetes gyermeket az óvodánk köteles felvenni, amennyiben a férőhely biztosított.

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermeknek legalább napi négy órában kell részt venni az óvodai nevelésben.

Óvodai beíratás

A felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat, vagy állami szerv által kijelölt beíratási időszakban zajlik. Szabad férőhely esetén év közben is lehet felvenni gyermeket, az intézményvezető határozata alapján.

A beíratáshoz be kell mutatni, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyáját, a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját.

A felvétel és elutasítás rendje

A csoportok férőhelyének meghatározásakor a törvényi szabályozást és a fenntartó által jóváhagyott csoportlétszámokat vesszük figyelembe.

A felvételi elbírálás szempontjai:

-körzethatáron belül lakik

- kötelező felvenni, aki betöltötte 3. életévét,

- a sorrendben következő, aki a harmadik élet évét betölti,

- ha van szabad férőhely a 2,5 éves gyermeket.

-előnyt élvez az a gyermek, akinek testvére, az intézménybe jár, illetve járt.

- fel kell venni azt a gyermeket, aki halmozottan hátrányos helyzetű, a szülő valamilyen fogyatékkal él.

-Szakértői Bizottság a gyermeket az óvodába rendeli.

 

Aki a fenti szempontok szerint nem nyer felvételt, az írásbeli határozatot kap az elutasításról.

Gyermekek átvétele, átadása

- A gyermek átvétele más intézményből hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az átvételben érintett óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.

- Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik.

- Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.

10 munkanap igazolatlan mulasztás, valamint a szülő kétszeri írásbeli felszólítása után az illetékes jegyzőt és a Gyámhivatalt az óvodavezető írásban értesíti.

A szülő kötelessége minden esetben a hiányzást, és okát jelezni az óvoda felé.

 

Lehetséges a gyermek hosszabb távolmaradása, de erről tanköteles (nagycsoportos) gyermek esetében az óvodavezetőt írásban is tájékoztatni kell. Az óvoda vezető Határozatban engedélyezi ill. megtagadja az ismeretek birtokában a hosszabb távolmaradást.

Kisebb gyermek esetében is tájékoztatni kell az intézményt pl. üdülés, szülő rendkívüli szabadsága, szabadnapja stb. a távolmaradás okáról.

Az óvodai elhelyezés a következő esetekben szűnik meg:

-ha a gyermeket felvették az iskolába

-a gyermeket másik óvoda átvette

-ha a szülő bejelenti, hogy a gyermeke kimarad– ez tanköteles gyermekre nem vonatkozik, ebben az esetben szükséges a felmentés,

-automatikusan, ha a gyermek 10 napnál többet igazolatlanul hiányzik és két alkalommal kapott a szülő felszólítást a rendszeres óvodába járásra.

 

A beiskolázás óvodai feladatai, a tankötelezettséggel kapcsolatos szabályok

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

- Alapesetben az óvoda vezetője dönt a tankötelezettség kezdetéről.

- Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, akkor a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje iskolai tanulmányait.

- Az iskolai beíratás előtt 30 nappal az óvoda köteles átadni a szülőnek gyermeke óvodai szakvéleményét, és tájékoztatni a szülőt arról, hogy kötelessége gyermekét iskolába íratni.

- Az óvoda tájékoztatja a szülőket az iskolai beíratások időpontjáról, az iskolai körzet határokról, ill. a felvételre kijelölt iskoláról valamint az iskolák nyíltnapjairól. A fenntartó hirdetményt függeszt ki az óvodában, amit a szülő köteles elolvasni.

Az óvoda működési rendje az esetleg tartósan lecsökkent létszám miatt (pl. betegség, v. nyári időszak stb.) módosulhat, ilyen esetekben csoportösszevonással működünk.

1.A gyermekek joga óvodánkban:

Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő életrendben, derűs, barátságos légkörben, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjenek.

Az érzelmi biztonságot adó, gondoskodó, érzelmekben, tevékenységekben gazdag óvodai életet éljenek, melyben gyermeki személyiségük sokoldalú, harmonikus fejlesztése az önfeledt játékba ágyazottan valósul meg.

Személyiségüket, emberi méltóságukat- és jogaikat- tiszteletben tartva, védve legyenek lelki és fizikai erőszakkal szemben, ne érje őket hátrányos megkülönböztetés.

Életkoruknak, egyéni sajátosságaiknak, képességeiknek, és érdeklődésüknek, valamint sajátos igényeiknek megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljenek. Egyéni fejlesztésükben szükség szerint segítsen a megfelelő szakember (fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus, gyógytornász, gyógypedagógus).

Vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai önazonosságukat tiszteletben tartsák, igény szerint hitoktatásban részesüljön.

Családjuk anyagi helyzetére való tekintettel – a fenntartói határozatok alapján- étkezési támogatásban részesülhetnek.

Rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljenek.

Elvárások:

Életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelően a napirendben és a nevelési tervben megfogalmazottak szerint vegyenek részt saját környezetük és az általuk használt játékok, eszközök rendben tartásában.

 

A gyerekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermekek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatják viselkedésükkel a többiek fejlődéshez, fejlesztéshez, tevékenységekhez való jogát.

A gyermekek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok,...), felszereléseit ingyenesen használják,  neveléssel törekszünk arra, hogy ezekre vigyázzanak, és azokat rendeltetésszerűen használják. 

A gyermek értékelésének rendje

-A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermek fejlődésének nyomon követéséről készült feljegyzések és megfigyelések alapján.

 

- Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete. Minden gyermek szülőjével egyénenként értékelik az óvodapedagógusok a gyermek iskolára való felkészültségét, a megfigyelések tapasztalataira és a nevelési tanácsadó vizsgálati eredményére hivatkozva.

-A gyermek fejlődésével kapcsolatban a szülő egyetértésével, az óvoda a pedagógiai szakszolgálat szakembereihez fordulhat.

-A gyermek fejlődéséről információt csak a szakszolgálatnak, egyéb hivatalos szerveknek, Gyámhivatal, rendőrség, stb., adhat az óvodapedagógus.

 

- Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra abban a nevelési évben, amikor betölti a 6. életévet.

- Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.

A gyermeket, a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért jutalmazni kell.

 

- Az óvodában a jutalmazás eszköze a dicséret, és a pozitív példaként állítás a csoport társak elé.

 

2.A szülő jogai és kötelességei óvodánkban

Jogok

A szülők számára kérésre szervezett nyílt nap(ok) során lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők számára az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására, segítve az óvodaválasztást.

Jogok:

Megismerje óvodánkat, a helyi nevelési programot, házirendet, és a törvény által meghatározott dokumentumokat (ill, a vonatkozó részeket), tájékoztatást kapjon a benne foglaltakról.

Az óvoda tanácsot, segítséget adjon gyermeke neveléséhez, érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről.

Írásbeli javaslatával, panaszával kapcsolatosan a vezető és a nevelőtestület a jogszabályok szerint eljárjon.

 

Véleményt mondjon, javaslatot tegyen a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekben, ügyekben.

A helyi nevelési programban foglaltak szerint részt vegyen az óvodai közösségek foglalkozásain, a szervezett programokon, rendezvényeken.

Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával bemenjen a csoportba .

 

Kezdeményezze a szülői képviselet, szervezet létrehozását, melynek munkájában, mint választó és választott részt vegyen.

 

A gyermekek nagyobb csoportját (egy csoportban járó gyermekek et, v. az óvodába járók 80%-át képviselő szülők) érintő ügyek, kérdések tárgyalásakor képviselője által tanácskozási jogával éljen.

A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A szülő a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal, stb eljárást kezdeményezhet az óvodavezetőnél, a fenntartónál, jegyzőnél, Oktatási Hivatalnál minden olyan esetben, amikor nem állapítható meg a jogaiban sértettek köre, személye.

A szülőnek saját vagy gyermeke ügyében, valamint a közérdekű igénybejelentés során jogában áll igénybe venni az oktatásügyi közvetítő szolgálatot.

A szülő kötelessége

Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért, biztosítsa gyermeke részvételét három éves korától az óvodai nevelésben.

Segítse elő gyermeke beilleszkedését a közösségbe.

Rendszeres kapcsolatot tartva a gyermek óvodapedagógusaival, kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését.

Tegye meg a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, legyen együttműködő az intézkedések, javaslatok során.

Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az óvoda közösségének érdekeit ne sértse, ne akadályozza a jogok érvényesülését.

Magatartásával mutasson példát, segítse a közösen kialakított szabályok betartását, gyermekétől is kívánja meg a megfelelő magatartásformát.

Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.

Az adataiban bekövetkezett változásokról köteles haladéktalanul értesíteni az óvodát.

Vigyázzon az óvoda értékeire, a tisztaságra, tartsa be a balesetvédelmi, tűzrendészeti, közlekedési szabályokat, használja rendeltetésszerűen az óvoda épületét, helyiségeit, udvarát, és eszközeit, berendezéseit.

Ügyeljen gyermeke holmijának rendben való tárolására, az öltöző, egyéb helyiségek rendjére, valamint a kiállított munkák épségére.

 

3. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele, fogadása az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. A kezelőorvos írásbeli utasítására csak életmentő gyógyszereket adhatunk az arra rászoruló gyereknek (pl. allergia pipa, epilepszia elleni kúp, stb.), egyéb gyógyszerezés óvodában nem lehetséges.

Orvosi igazolás szükséges 3 napon túli, betegség miatti hiányzás után, és akkor is, ha előző nap betegen adtuk haza a gyermeket (Pl. lázas volt, hányt, vagy fertőző betegség tüneteit észleltük rajta). A megbetegedést kérjük személyesen, vagy telefonon 24 órán belül bejelenteni, hogy a szükséges intézkedést megtehessük (pl. fertőtlenítés, stb.).

A napközben megbetegedett gyermeket szükség szerint ellátjuk és értesítjük a szülőt a gyermek hazavitele és mielőbbi orvoshoz juttatása érdekében.

Az óvodánk gyermekorvosa csak szűrővizsgálatokat végez, beutalót ad szükség esetén a szakrendelésre, de gyógyszert nem ír fel!

A fertőző megbetegedést (skarlát, bárányhimlő, stb.) a szülőnek be kell jelentenie, hogy a szükséges fertőtlenítő takarítást elvégezzük.

 

Kérjük, a gyermekek komfort érzetének biztosításához az elengedhetetlen ápoltság biztosítását, a praktikus, kényelemes és tiszta ruházatról való gondoskodást.

A gyermeknek szüksége van tartalék ruhára, váltócipőre, udvari öltözékre és tornafelszerelésre, (melyekben a könnyebb megismerés érdekében legyen benn a gyermek jele). Kérjük és elvárjuk, hogy a gyermekek ruházatát a saját, jellel ellátott öltözőszekrényben tárolják, minden esetben.

Az óvodánk egész területén, udvarán tilos a dohányzás!

 

Egyéb szabályozások

A gyermekek étkeztetése

Az óvodában a gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek.

A csoportokban a reggeli étkezés folyamatos, de 9 óráig, a déli étkezés kivétel nélkül minden csoportban 12.45-ig befejeződik. Uzsonna a napirendek szerint 15-től maximum 15.45- ig zajlik.

Célszerű a nagyon korán érkező gyermeket otthon is megreggeliztetni, mivel az óvodai reggelit8-9 óra között fogyasztjuk el.

 

A NÉBIH rendelkezése szerint étel egy órán túl nem lehet a csoportban és az újramelegítésnek szabályai vannak, ezért az étkezési időtartamok kötöttek.

Mivel nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert nassol, kérjük, mellőzzék ezt.

 

Étkezési díj

Az étkezési díjak befizetése 4 hetente hétfői napokon történik, mindig két héttel a befizetendő időszak előtt, egy hónapi időszakra az éves befizetési rendnek megfelelően az óvodatitkár irodájában:

reggel 7.00-től 16.00-ig.

2015. január 1-től szülői nyilatkozat megtétele után banki átutalással is fizethető a gyermek étkezése. Erről az óvodavezető és a gazdasági vezető ad tájékoztatást.

A törvény, és a fenntartói határozatok értelmében (változások követésével) lehetséges az étkezési támogatások igénybe vétele, a megfelelő dokumentumok bemutatásával.

A térítésmentesen étkezők számára is kötelező az étkezési napok bejelentése és hiányzás esetén a lemondása.

A gyermek betegsége vagy igazolt távolmaradása miatt igénybe nem vett étkezést a szülőnek kell lemondani reggel 8.45 -ig telefonon, vagy a folyosói „lemondó”füzetben. Az óvodapedagógusnak szóban tett tájékoztatás a gyermek hiányzásáról nem lemondás! A később érkező lerendelést csak a következő nap tudjuk teljesíteni. A lemondott étkezés jóváírására a következő befizetéskor kerül sor.

A lemondás mindig a következő naptól érvényes. Tehát, pl: hétfőn 9.00-ig lemondott étkezés keddi naptól érvényes.

Teljes hét lemondására csak a megelőző hét péntekjén van lehetőség.

A be nem jelentett lemondás esetén a térítési díj visszafizetésére a szülő nem tarthat igényt.

Ha a lemondott étkezést mégis igénybe akarják venni, akkor az ebédet vissza kell kérni személyesen v. telefonon előző nap 8.45 -ig.

Ha a gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, illetve a szülő nem kívánja az étkezést tovább igénybe venni a gyermek számára, a befizetett díjat a lemondások után az óvodatitkár visszaigényeli. a Gazdasági Ellátó Szolgálat  maradéktalanul visszafizeti.

Szociális és normatív kedvezmények

Térítési díjkedvezményben részesülhetnek azok a gyermekek, akinek ezt jogszabály alanyi jogon lehetővé teszi:

- 3 vagy több gyermekes családosok,

- tartós betegek.

A jogosultságot a megfelelő dokumentumok bemutatásával köteles igazolni a szülő. Minden nevelési év elején (szeptemberben), kell leadni az igazolások másolatát.

 

A család szociális helyzete és jövedelmi viszonyai alapján is igényelhet térítési díjkedvezményt a polgármesteri hivatal szociális osztályán. A szükséges igazolások benyújtásával igazolhatja a család a rászorultságát, és ez esetben megfelelő százalékos térítési díjmérséklésben részesül.

Ingyenesség abban az esetben biztosítható, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, és azt a szülő a határozat másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ingyenesség a határozat bemutatásának napjától érvényes, az abban megjelölt időpontig.

 

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult:

- a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia.

Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után:

- írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről,

- a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott,

- értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

 

Védő, óvó előírások, baleset megelőzési szabályok az óvodában való tartózkodás során

 

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

66. §. (2) A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka, az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.

 

·        2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről –

Hivatalos személy elleni erőszak

310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt

a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,

b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy

c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.

Az óvodában való tartózkodás és egyéb óvodán kívüli programok során az óvoda dolgozóinak alapvető feladata, kötelessége, hogy a gyermekek részére az életkoruknak megfelelő szintű, az egészségük, és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket rendszeresen (minden nevelési év kezdetén és meghatározott esetekben) átadják, és az ismeretek alapján az elvárható magatartásformák kialakítását, működését elősegítsék.

(Az ismereteket, és teendőket az óvodai dokumentumai tartalmazzák: SZMSZ, Szabályzatok, Program, Csoportnaplók, stb.)

Minden felnőtt kötelessége a balesetveszély elhárítása és esetlegesen a baleset megtörténtekor a szükséges bejelentés, intézkedés megtétele (orvos hívása, szülő értesítése). Amennyiben mentővel való szállításra kerül sor, az óvodapedagógus elkíséri a gyermeket.

 Óvodán kívüli és egyéb program esetén minden 10 gyermekhez 1 felnőtt kísérő szükséges. A szülők írásbeli beleegyező nyilatkozata kell az óvodán kívüli program megvalósításához.

Felnőtt felügyelete nélkül gyermek nem tartózkodhat az óvoda helyiségeiben, udvarán.

 Az óvodánk udvara nem közjátszótér!

 A gyermekek átadása után történt balesetek bekövetkezéséért a szülő a felelős!

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, szabályozások

Az óvoda hagyományainak ápolása, az óvoda jó hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösség minden tagjának joga és kötelessége.

A csoportszobákat, a gyermekek által használt helységeket az ünnepnek megfelelő dekorációval tesszük hangulatossá.

Az ünnepek, hagyományok megvalósításának módja- nyílt, zárt- a helyi program céljainak figyelembevételével történik, lehetnek csoport és óvodai szinten.

Csoportok ünnepei:

1.Csoporton belül ünnepeljük a gyermekek név- és születésnapját a csoport szokásai, a szülők megállapodása szerint.

-anyák napja, évzáró – kis és középső csoportban együtt a kettő,

-óvodától való búcsú- nagycsoportok

Ezen ünnepek nyilvánosak és azonos időpontra is szervezhetőek. Az óvodai és nyilvános ünnepélyeken a gyermekek és az óvoda dolgozói ünnepi öltözékben jelennek meg.

2. A gyermeki élet hagyományos ünnepei:

-Szent Márton- óvodai szintű

- Szent Miklós, - közös óvodai szintű, nem nyílt

-Karácsony – csoportos- nyílt (választható)

-Farsang, - csoport és óvodai szintű,

-Gyermeknap- csoport és óvodai szintű.

3. Nemzeti ünnep

Március 15.- csoportonként, v közösen

 

4. A jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeink

-Zöldág-járás, Föld napja, - óvodai szintű,

-állatok világnapja,- csoportonként,

-szüret – óvodai szintű, és családos program

-karácsonyi készülődés – családos program, óvodai szintű

-tavaszvárás (Húsvét) - óvodai szintű

-Nagycsoportosok (illetve a szülők döntése alapján)- családos programja – csoportos (ősz és tanévvége)

Tanulmányi kirándulások, séták, színházlátogatás, sportnapok szervezése a csoportok tervei szerint történnek.

 

A szülők részére szervezett rendezvények

Szivárvány klub ismeretterjesztő előadásai

-Egyéb családos programok

Idegen nem tartózkodhat az óvodában csak ügyintézés céljából. Az óvodai programjaink csak az óvodásainknak és a családjuknak szólnak.

 

Hitoktatás

Ha az óvodába járó gyermekek közül legalább 5 szülője (egy adott egyházhoz tartozó) jelzi hitoktatási igényét, akkor az óvodavezető köteles biztosítani a hitoktatás feltételeit.

A foglalkozások megszervezésének időpontját az egyház képviselőjével és a fenntartóval közösen állapítják meg.

A hitoktatást a fenntartóval előre egyeztettet időpontban, a nevelési (9-15 óra után) időn kívül lehet megszervezni.

 Óvodánkban jelenleg katolikus és református hitoktatásban részesülhetnek a gyermekek.

Rendkívüli események

Bombariadó, katasztrófa helyzet esetén, megállapodás alapján minden gyermek és felnőtt a közeli Cseperedő óvodába , megy.

Gyermekvédelem:

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse a fogadóórája keretében ad tájékoztatást, felvilágosítást a segélyezési lehetőségekről.

Tanácsot ad problémák megoldására, illetve segít megkeresni a megfelelő szakembert és intézményt, hatóságot.

Egyéb szabályozások 

Egyéb tárgyak behozatala

A gyermekek behozhatják kedvenc játékukat, apró tárgyaikat, (alvást segítő tárgyakat) de sem ezekért, sem az otthoni játékokért, vagy a nem ajánlott ékszerekért felelősséget nem vállalunk.

Az óvoda csak azokért a tárgyakért felel, amit az óvodapedagógus kérésére hoztak be, az óvodapedagógusnak átadták azt, és jellel vagy névvel látta el a szülő.

Az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak elhelyezésének szabályait az adott csoport óvodapedagógusai határozzák meg.

Az óvodában kerékpárokat, rollereket kijelölt helyen lehet tárolni. Az otthonról behozott járművek épségéért az intézmény nem tud felelősséget vállalni.

Együttműködés szabályai

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint, biztonságban, képességeinek, személyiségének tiszteletben tartásával neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre a család és az óvoda között.

Ezért probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, az óvoda vezetőjét, közösen próbáljuk megoldani a konkrét helyzetet.

Óvodavezető egyeztetett időpontban tárgyal a szülővel.

Szülői értekezleteken a csoportok életével, a neveléssel kapcsolatos tájékoztatást adunk, a fogadóórákon (melyet időpont megjelölésével, vagy egyéni időpont egyeztetéssel, sürgősen is tartunk) a gyermekek egyéni fejlettségéről adunk információt.

Egyéb fórumok: játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények,

fogadóórák (vezetői, óvodapedagógusi), az óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések.

Kérésünk: az óvodapedagógus figyelmét a gyerekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre elvonni nem lehet!

A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást óvodapedagógustól vagy az óvodavezetőtől kérjenek. Az óvodatitkár, a dadusok nem illetékesek.

Kérjük, hogy a közös nevelésünk sikere érdekében a nevelési alapelveinket erősítsék gyermekeikben. (pl. tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeretni és elfogadni társaikat, legyenek képesek alkalmazkodni, a konfliktusokat ne durvasággal oldják meg, stb). Ne tegyenek indulatos megjegyzéseket mások gyermekeire, az óvodára, az esetleges sérelmeket próbáljuk egymás tiszteletben tartásával megoldani, orvosolni.

Lehetőség van rá,- és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka alakításában a megfelelő fórumon (szülői értekezlet, Szivárvány klub, nevelési értekezleten képviselő által) aktívan részt vegyenek, véleményükkel,(pl. elégedettségi kérdőív) ötleteikkel, javaslataikkal segítsék elő a nevelés sikerét.

Kérjük, a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében támogassák a logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász, pszichológus, gyógypedagógus munkáját.

Dokumentumaink elérhetősége, információk átadása

Az óvodánk Helyi Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét a honlapunkon, valamint az óvodában  kijelölt helyen lehet tanulmányozni.

A Házirendről, a csoportok nevelési feladatairól,a csoportok életével kapcsolatos tudnivalókról, melyek évszakokra szólnak) és a faliújságra kitett értesítésekből, tájékozódhatnak.

A közös faliújságra kitett, az egész óvodát érintő tudnivalókat, információkat, hirdetményeket a saját és a gyermekek érdekében kísérjék figyelemmel.

Az óvodában nyilvántartott, gyermekekkel kapcsolatos adatok továbbítása

A gyermek személyiségi, és adatvédelmi jogainak figyelembe vételével a következő szerveknek szolgáltatunk adatot a gyermekről:

Fenntartó önkormányzat, államigazgatási szerv, bíróság, rendőrség, ügyészség részére minden adat továbbítható.

Sajátos nevelési igényre, beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre vonatkozó adatok, iskolaérettség eldöntéséhez szükséges véleményezés az óvodától a pedagógiai szakszolgálatoknak, szakértői bizottságoknak, és vissza.

A családvédelemmel, gyermekvédelemmel foglalkozó intézményeknek intézkedés (pl. veszélyeztetettség megszüntetése) céljából.

A gyermek óvodai felvételével, iskolába lépésével kapcsolatos adatok az érintett intézményeknek és vissza.

Reklámanyagok elhelyezése az óvodában

Vezetői engedély megkérése után az óvoda tevékenységével, működésével, a gyermekek egészségvédelmével, kulturális programokkal kapcsolatos hirdetmények, reklámszövegek kerülhetnek a faliújságokra.

A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai

1.Az érvénybe lévő házirend módosítását kezdeményezheti az óvodavezető, a nevelőtestület és a szülők közösségének megválasztott képviselői (célszerű 2-3 évente felülvizsgálni).

2. A házirend tervezetét, a módosításokkal egybeszerkesztett tervezetét, majd a véleményezések (nevelőtestület, szülői közösségek) alapján a végleges formátumot az óvodavezető készíti el.

3. A végleges házirendet a nevelőtestület fogadja el.

4. A Szülői Közösség képviselői egyetértési jogot gyakorolhatnak a törvény által meghatározott jogkörökben..

Budapest, 2016. április 02.

PH

Horváthné Kapocsi Anikó

Óvodavezető